STUDII POSTDOCTORALE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

ADMITERE STUDII POSTDOCTORALE 2021

Pentru orice informatie despre admitere ne puteti contacta la adresa de email: doctorat.energetica@upb.ro sau la telefon: 021 40 29 446

OFERTA EDUCATIONALA

Domeniu
Locuri postdoc 2021
Inginerie Energetica 5
1. Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere: 1 - 09.09.2021

Candidații depun fizic dosarul de înscriere la secretariatul Scolii Doctorale ENERGETICA, sala EI112, orele 10:00 - 16:00.

Dosarul de admitere la programe posdoctorale pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde următoarele:

(a) Fișa de înscriere – în care este obligatorie alegerea unui conducător de doctorat și a unei teme de cercetare propuse de acesta (Anexa 3);

(b) Certificat de naștere – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;

(c) Certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;

(d) Copie a actului de identitate;

(e) Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;

(f) Fotografie ¾;

(g) Curriculum Vitae, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD;

(h) Lista de lucrări, precum și alte rezultate relevante pentru aprecierea activității științifice a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementarea de proiecte, premii obținute, brevete, etc. (articolele sau alte lucrări științifice vor fi prezentate in extenso doar în format electronic).

(i) Proiectul de cercetare postdoctorală (PC) aferent temei de cercetare pentru care candidează, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD (Anexa 4). Se recomanda ca PC sa fie întocmit și prezentat într-o limbă de circulație internațională.

(j) Declarație pe propria răspundere privind respectarea condiției legate de faptul că o persoană poate beneficia o singură dată de finanțare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată (Anexa 5).

(k) Dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.

Dosarele de admitere pentru candidații internaționali din țări non-UE și candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE, acestea cuprinzând, în plus, traduceri/traduceri legalizate (după caz) ale documentelor personale și actelor de studii, respectiv copie a pașaportului (valabil cel puțin 6 luni față de data înscrierii).

Taxa de înscriere se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Scoala Doctorala de Energetica la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

  • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270; CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)
 sau
  • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100; CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la postdoctorat este de 200 RON

2. Concursul de admitere se desfășoară în două etape:

Etapa 1: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității/neeligibilității
candidatului: 10.09.2021

Etapa a II-a: susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața comisiei de evaluare: 14.09.2021

3. Afișarea rezultatelor provizorii: 16.09.2021

4. Depunerea și soluționarea contestațiilor: 17.09.2021

5. Afișarea rezultatelor finale: 20.09.2021

Candidații admiși la programele postdoctorale de cercetare avansată au obligația să confirme locul ocupat în max. 48 ore de la afișarea rezultatelor finale.

6. Înmatricularea candidaților admiși: 21.09.2021

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și scoala doctorala la care acesta se înmatriculează, prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)
  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Dovada ca ati platit taxa de inmatriculare se trimite pe mail la adresa admitere.energetica@upb.ro.