Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 TEZA DE DOCTORAT

Art. 37.

Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul studiilor universitare de doctorat şi să probeze: cunoaşterea ştiinţifică a temei abordate, originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei şi modalităţi de validare a rezultatelor obţinute.

Art. 38.

(1) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

(2) Forma de prezentare a Tezei de doctorat respectă un model unic pentru toate Tezele redactate în UPB.

(3) Acest model este prezentat în Anexa 7 care face parte integrantă din acest Regulament.

Art. 39.

(1) Conţinutul Tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul Şcolii doctorale.

(2) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.

(3) Studentul-doctorand ca autor al Tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.

(4) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 40.

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în format digital.

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra Tezei de doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii.

(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Art. 41.

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a Tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat.

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul şi după susţinerea Tezei în cadrul Şcolii doctorale.

(3) În vederea susţinerii publice, conducătorul de doctorat propune o comisie de doctorat (după modelul din Anexa 8 care face parte integrantă din acest Regulament).

(4) Comisia de doctorat propusă de conducătorul de doctorat este avizată de Consiliul Şcolii doctorale şi aprobată de Senatul UPB.

Art. 42. 

(1) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al UPB, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara UPB respective.

(2) Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor IOSUD şi este completată cu doi referenţi proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior.

(4) După aprobarea comisiei, Consiliul Şcolii doctorale trimite Teza de doctorat împreună cu numirea oficială (după modelul din Anexa 9 care face parte integrantă din acest Regulament) membrilor comisiei de doctorat.

Art. 43.

(1) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la secretariatele Şcolilor doctorale unde sunt înmatriculaţi studenţii-doctoranzi în termen de cel mult 30 de zile de la primirea Tezei de doctorat.

(2) În cazul în care unul din referenţii oficiali devine indisponibil el poate fi schimbat cu respectarea procedurilor de la aprobarea comisiei.

Art. 44. 

(1) Studentul-doctorand va elabora un rezumat al Tezei de doctorat (maxim 30 de pagini) pe care îl transmite unor specialişti în domeniu, din ţară şi/sau din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare validării pe ansamblu a rezultatelor studentului-doctorand.

(2) Opiniile exprimate în scris de către specialişti pot fi transmise comisiei de doctorat şi au un rol consultativ.

(3) În situaţia în care Teza este redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie în mod obligatoriu în limba română şi în limba în care a fost redactată teza.

Art. 45. 

Pentru informarea comunităţii ştiinţifice asupra conţinutului Tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat vor asigura:

a) predarea unui exemplar al Tezei de doctorat la sediul Şcolii doctorale în care activează conducătorul de doctorat;

b) prezentarea pe site-ul UPB a rezumatului Tezei precum şi data susţinerii Tezei;

c) afişarea locului şi a datei susţinerii Tezei la sediul Şcolii doctorale în care activează conducătorul de doctorat.

Art. 46.

(1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat.

(2) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.

(3) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform legislaţiei în vigoare.

(4) În cazul Tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă, conform Contractul de studii universitare de doctorat.

Art. 47.

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător". 

(2) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor sub forma unui proces verbal (după modelul din Anexa 10 care face parte integrantă din acest Regulament). Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune MECTS acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

(3) În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

(4) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat Teza de doctorat, UPB primeşte din partea MECTS o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

Art. 48. 

(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al MECTS, după validarea Tezei de doctorat de către CNATDCU.

(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.

Art. 49.

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte Diplomă de Doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific.

(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către UPB diploma şi titlul de Doctor în Ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător". De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:

a) pentru calificativul "Excelent" se înscrie menţiunea "Summa cum laudae";

b) pentru calificativul "Foarte bine" se înscrie menţiunea "Magna cum laudae";

c) pentru calificativul "Bine" se înscrie menţiunea "Cum laudae".