Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 DESFASURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT


Selecţia şi admiterea în programele de studii universitare de doctorat.

Art. 22

(1) CSUD elaborează anual metodologii de admitere, cu cel puţin şase luni înainte de data admiterii. Acestea sunt aprobate de Senatul UPB.

(2) Şcolile doctorale asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a candidaţilor şi garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe site-ul IOSUD-UPB. Directorii şcolilor doctorale răspund pentru buna desfăşurare a concursului de admitere, de respectarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. Informaţiile despre admitere specifice fiecărei şcoli doctorale se publică pe site-ul IOSUD-UPB de către fiecare şcoală doctorală şi se afişează la avizierul şcolii.

(3) Metodologia de admitere prevede condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de înscriere şi etapele desfăşurării concursului.

(4) Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii, avizate de CSD, sunt înmatriculaţi prin Decizie a Rectorului Universităţii.

- SUS -

Forma şi durata studiilor universitare de doctorat

Art. 23

Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Art. 24

(1) Durata programului de doctorat este de 3 ani. Aceasta poate fi prelungită cu 1-2 ani, din motive temeinice stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul CSD şi aprobarea Senatului UPB. Finanţarea poate fi de la bugetul de stat, prin prelungirea grantului doctoral, sau prin taxă.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe la solicitarea studentului-doctorand din motive temeinice: concediu de maternitate/ paternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu medical sau cazuri fortuite. Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate, care nu pot totaliza mai mult de 2 ani.

(3) Întreruperile se aprobă de CSD cu avizul conducătorului de doctorat.

(4) Prelungirea, respectiv întreruperea studiilor universitare de doctorat face obiectul unui act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat şi trebuie să fie realizate pe perioade de un semestru sau două semestre. Nu se admit perioade fracţionate de prelungire/întrerupere.

(5) Întreruperile nu se pot solicita şi acorda în timpul perioadelor de prelungire decat in cazuri speciale (maternitate, boli).

Art. 25

(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat (3 ani) şi eventualelor acte adiţionale la acesta, mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 4 ani, pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

(2) În perioada de graţie, specificată la alineatul anterior, studentul-doctorand plăteşte taxa anuală de studii doctorale stabilită prin hotărâre a Senatului UPB la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie al UPB.

(3) În timpul perioadei de graţie nu se pot acorda întreruperi ale studiilor universitare de doctorat şi nici prelungiri ale duratei programului de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat

Art. 26

Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară în IOSUD-UPB, în limba romana sau in limba engleză.

Art. 27

Programele de studii universitare de doctorat cuprind programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPA) şi programul de cercetare ştiinţifică (PCS).

Art. 28

(1) Regulamentul şcolii doctorale prevede structura şi conţinutul PPA.

(2) Finalizarea PPA cu rezultatul PROMOVAT asigură obţinerea a 30 credite ECTS.

(3) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către CSD.

(4) PPA se finalizează în primele 3 luni de la înmatricularea doctoranzilor cu calificativul global PROMOVAT/NEPROMOVAT, fiecare disciplină din planul de învăţământ încheindu-se cu ADMIS/RESPINS. Dacă o singură disciplină este încheiată cu RESPINS, atunci rezultatul pentru PPA este NEPROMOVAT, doctorandul putând reface disciplina/disciplinele în cauză până la încheierea stagiului doctoral.

(5) Finalizarea ciclului PPA cu rezultatul global NEPROMOVAT nu împiedică accederea doctorandului în cadrul PCS.

Art. 29

(1) PCS se realizează pe baza unui plan individual de cercetare ştiinţifică elaborat de conducătorul de doctorat şi aprobat de CSD, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, sprijinit de o comisie de îndrumare. Aceasta este formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale, sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Toţi membrii comisiei de îndrumare trebuie să aibă titlul de doctor.

(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand şi este aprobată de CSD

Art. 30

(1) Activitatea de cercetare a studentului-doctorand este evaluată prin elaborarea a cinci rapoarte de cercetare prezentate în faţa comisiei de îndrumare după cum urmează:

a) un raport în decursul anului întâi, la 6 luni după finalizarea PPA, în forma unui proiect care trebuie să conţină: titlul tezei de doctorat, liniile mari ale viitoarei teze, stadiul cunoaşterii în domeniu, obiectivele studiului, metodologia de cercetare vizată, graficul activităţilor prevăzute etc.

b) trei rapoarte prezentate astfel: unul în luna decembrie a anului II de studii doctorale, următorul în luna iunie a anului II de studii doctorale şi ultimul în luna decembrie a anului III de studii doctorale.

c) teza de doctorat, propusă spre analiză comisiei de îndrumare, în vederea obţinerii acordului pentru susţinerea publică (raportul final).

(2) Prezentarea rapoartelor poate fi publică.

(3) Regulamentele şcolilor doctorale pot prevedea standarde minimale şi obligatorii de activitate ştiinţifică la momentul fiecărui raport.

Art. 31

(1) Termenele de susţinere a rapoartelor de cercetare sunt prevăzute în planul individual de cercetare ştiinţifică. Termenele de susţinere a primelor trei rapoarte pot fi prelungite cu maximum 6 luni, la solicitarea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea directorului şcolii doctorale. În cazul în care rapoartele nu au fost susţinute în termenul prevăzut, studentul-doctorand este propus pentru exmatriculare.

(2) Prezentările rapoartelor se evaluează printr-un calificativ: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”. La susţinere, se va încheia un proces-verbal care se include în dosarul studentului- doctorand.

(3) În cazul respingerii unui raport (care a obţinut calificativul „Nesatisfăcător”), studentul-doctorand îl poate reface şi susţine, urmând aceeaşi procedură, în termen de 30 de zile de la data respingerii. în cazul în care raportul este respins şi a doua oară, studentul-doctorand este propus pentru exmatriculare.

Art. 32

Înainte de susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, PPA trebuie finalizat cu rezultatul global PROMOVAT, iar PCS trebuie să nu includă niciun raport de cercetare apreciat cu calificativul „Nesatisfăcător”.

Art. 33

Finalizarea PCS, în condițiile prezentului Regulament, asigură obținerea a 120 de credite ECS (câte 30 pentru fiecare raport de cercetare).

- SUS -

Teza de doctorat (conţinut, prezentare, etică şi proprietate intelectuală)

Art. 34

(1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea şi susţinerea publică, în faţa comisiei de doctorat, a tezei de doctorat. Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale şi prin prezentul Regulament.

(2) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat, cu acordul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea CSD, până în momentul depunerii.

(3) Teza de doctorat se redactează în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională.

(4) Teza de doctorat se redactează fie în format „standard” fie în format „articol”.

(5) Formatul „standard” cuprinde următoarele capitole principale: (a) Studiul critic al datelor de literatură; (b) Contribuții originale; (c) Concluzii generale; (d) Bibliografie.

(6) Formatul „articol” cuprinde următoarele capitole principale: (a) Prezentarea tematicii de doctorat, a metodelor și conceptelor folosite; (b) Articol/Articolele în extenso publicate ca rezultate științifice ale tezei de doctorat; (c) Concluzii generale; (d) Contributii personale; (e) Bibliografie. In cazul acestui format, doctorandul trebuie sa fie prim autor la articolele in extenso incluse in teza. Acest format este detaliat prin Regulamentul SD.

(7) Studentul-doctorand, în calitate de autor al tezei de doctorat, împreună cu conducătorul de doctorat răspund de respectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de originalitatea conţinutului.

(8) Teza de doctorat împreună cu anexele acesteia sunt documente publice şi se redactează şi în format digital.

Art. 35

(1) Structura dosarului de doctorat şi accesul la acesta sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin OM 3482/2016. Această procedură respectă următoarele reguli:

a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul IOSUD-UPB după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere, atât în limba engleză cât și în limba română;

b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca IOSUD-UPB cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca IOSUD-UPB;

c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor;

d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD-UPB nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor;

e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica IOSUD-UPB asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională;

f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile, IOSUD-UPB are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a
României, unde poate fi accesat la cerere.

(2) Dosarul de doctorat se arhivează de către şcoala doctorală, cu regim permanent.

- SUS -

Susţinerea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare şi susţinerea publică

Art. 36

(1) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape:

a) studentul-doctorand predă teza la secretariatul şcolii doctorale;

b) conducătorul de doctorat realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD; identificarea, la momentul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de către comisia de îndrumare, a unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive trebuie să fie notificată Comisiei de etică a Universităţii, în vederea analizării. În cazul în care Comisia de etică a Universităţii stabileşte culpa de plagiat, studentul- doctorand este exmatriculat.

c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusţinere, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat;

d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul studentului-doctorand; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către studentul-doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat; (PPA și PCS)

e) susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în maximum 3 luni de la data depunerii oficiale.

Art. 37

Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente:

În format tipărit:

a) referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat;

b) cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor şi de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii;

c) raportul de similitudine;

d) analiza conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudine;

e) procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susţinere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat şi de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum şi decizia asupra depunerii oficiale şi organizării susţinerii publice;

f) teza de doctorat şi anexele sale;

g) rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română şi, respectiv, în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie şi sinteza părţilor principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare);

h) declaraţia (pe propria răspundere) semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei şi luarea la cunoştinţă a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) şi Art. 66 al. (4) din Codul studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016;

i) Curriculum Vitae al studentului-doctorand;

j) copia chitanţei privind achitarea taxei pentru susţinerea tezei de doctorat;

k) propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componenţa comisiei de doctorat, aprobată de consiliul şcolii doctorale;

l) Curriculum Vitae actualizat al fiecărui membru din comisia de doctorat

În format electronic (CD sau DVD):

m) teza de doctorat şi anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia);

n) rezumatele în limba română şi în limba engleză sau într-o limbă de circulaţie internaţională ale tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format
PDF);

o) copii scanate sau în format .pdf ale publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare.

Art. 38

Biroul Doctorate din UPB va emite documentul justificativ înregistrat, care atestă depunerea oficială a tezei de doctorat în vederea susținerii publice, numai în condițiile existenței tuturor documentelor enumerate la Art. 37.

Art. 39

(1) În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat se constituie o comisie de specialişti, numită comisie de doctorat. Aceasta este propusă de către conducătorul de doctorat, avizată de consiliul şcolii doctorale şi CSUD si aprobată de Senatul UPB..

(2) Comisia de doctorat este alcătuită din:

a) preşedintele comisiei, ca reprezentant al IOSUD-UPB;

b) conducătorul/conducătorii de doctorat;

c) cel puţin trei referenţi oficiali din ţară sau străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, selectaţi în aşa fel încât numai unul să fie de la UPB şi de regula, cel puţin unul de la universităţile din consorţiul „ARUT” (cu exceptia cazurilor speciale avizate de CSD), iar ceilalţi să fie, ori de la instituţii nominalizate în regulamentul şcolii doctorale (alte instituţii de învăţământ superior, institute naţionale de cercetare sau filiale ale acestora), ori de la universităţi din străinătate. In acest ultim caz universităţile din străinătate trebuie selectate din lista cuprinsa in Ordinul MEN.

(3) Toţi membrii comisiei de doctorat trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii:

a) să aibă titlul de doctor;

b) să aibă, ori cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau străinătate.

(4) În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara UPB, comisia de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii.

(5) În cazul în care, după aprobarea comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre referenţii oficiali devine indisponibil, directorul CSUD poate aproba, la propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat şi cu avizul directorului şcolii doctorale, schimbarea acelui membru al comisiei de doctorat.

Art. 40

(1) După aprobarea comisiei de doctorat, membrii acesteia evaluează teza de doctorat. Fiecare referent oficial întocmeşte câte un raport de evaluare pe care îl depune la Biroul Doctorat din UPB, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii spre evaluare a tezei de doctorat.

(2) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de Biroul Doctorate din UPB numai după ce a primit următoarele documente:

a) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia;

b) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de directorul şcolii doctorale şi de preşedintele comisiei de doctorat; această cerere se poate înregistra numai în condiţiile în care au fost depuse deja documentele enumerate la Art. 37 (a)-(p);

c) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul/conducătorul principal de doctorat. Această listă corespunde cu titlurile copiilor scanate ale respectivelor publicaţii, prezentate digital pe discuri;

d) adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca centrală universitară;

e) copii legalizate după documentele de studii şi de identitate sau originalele acestora în vederea efectuării copiilor „conform cu originalul”

f) declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

g) Indeplinirea prevederilor Contractului de doctorat si din punct de vedere al activitatii stiintifice asumate, prin publicatii, conferinte etc.

h) Indeplinirea prevederilor Standardelor minimale CNATDCU, promovate prin OMEN, de validare a tezei de doctorat, specifice fiecarui domeniu, in vigoare.

(3) Organizarea şedinţei de susţinere publică a tezei de doctorat poate fi demarată de Biroul Doctorate din UPB numai după ce a primit rapoartele de evaluare ale conducătorului/conducătorilor de doctorat şi ale tuturor referenţilor oficiali. Susţinerea publică se aprobă de directorul CSUD, după care Biroul Doctorate va afişa anunţul susţinerii publice pe site-ul UPB de Internet.

Art. 41

Biroul Doctorate din UPB întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locul şi ora susţinerii, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul studentului-doctorand, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul IOSUD-UPB

Art. 42

(1) Este obligatoriu ca la susţinerea publică a tezei de doctorat să fie prezenţi preşedintele comisiei de doctorat, conducătorul/conducătorii de doctorat şi cel puţin 2 referenţi oficiali.

(2) Un referent oficial, care nu poate participa la susţinerea publică a tezei de doctorat, trebuie să trimită Biroului Doctorate, înainte de şedinţa de susţinere publică a tezei, o declaraţie scrisă, în care comunică motivul neparticipării la susţinerea publică a tezei de doctorat şi calificativul pe care îl acordă tezei de doctorat.

Art. 43

(1) Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele comisiei de doctorat şi se desfăşoară astfel:

a) prezentarea conţinutului tezei de doctorat de către studentul-doctorand;

b) citirea rapoartelor de evaluare întocmite de către conducătorul/conducătorii de doctorat şi referenţii oficiali;

c) dezbaterea tezei de doctorat, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat şi publicul adresează întrebări studentului-doctorand.

(2) Dezbaterea tezei de doctorat este obligatorie şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Aceasta trebuie să constituie punctul central al susţinerii publice a tezei de doctorat, având drept scop evidenţierea cunoaşterii studentuluidoctorand în domeniul temei abordate şi a elementelor de originalitate conţinute în teză.

Art. 44

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi ţinând seama de rapoartele de evaluare, comisia de doctorat deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l acorde tezei de doctorat.

(2) Fiecare membru al comisiei de doctorat acordă câte un calificativ. Se pot atribui calificativele „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” cu luarea in considerare a standardelor minimale prevazute de Regulamentul SD pentru fiecare calificativ.
Calificativul care a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de membrii comisiei devine hotărâre a întregii comisii. În procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei de doctorat se consemnează nu numai calificativul stabilit de comisie în urma votului, ci şi cel acordat de fiecare membru al comisiei de doctorat.

(3) Dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să sesizeze comisia de etică a UPB pentru a analiza şi soluţiona cazul, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să notifice tuturor membrilor comisiei de doctorat abaterile şi să propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.

(4) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi teza de doctorat a primit unul dintre calificativele „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune de a se acorda studentului-doctorand titlul de doctor. Prin Biroul Doctorate din UPB se înaintează această propunere spre validare la CNATDCU.

(5) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de comisie. Dacă, în urma resusţinerii, comisia acordă tot calificativul „Nesatisfăcător”, nu se acordă titlul de doctor şi studentul-doctorand este exmatriculat.

(6) Hotărârile comisiei de doctorat se comunică auditoriului de la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat de către preşedintele comisiei de doctorat.

Art. 45

(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.

(2) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat/solicită completarea dosarului, UPB va primi de la MEN un ordin de neacordare a titlului de doctor care conţine decizia de invalidare/adresă oficială de completare a dosarului însoţită de raportul sintetic de evaluare redactat în baza observaţiilor CNATDCU. Această decizie de invalidare/completare a dosarului va fi adusă la cunoştinţa autorului tezei de doctorat şi conducătorului/conducătorilor de doctorat al/ai acestuia de către Biroul Doctorat.

(a) Ordinul de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei/ de completare a dosarului, pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestora către IOSUD. Contestaţia se înregistrează oficial la Ministerul Educaţiei Naţionale.

(b) Teza de doctorat, care a primit decizie de invalidare/completare a dosarului, poate fi retransmisă la CNATDCU, prin Biroul Doctorat, în termen de un an de la data primei invalidări/solicitări de completare. Dacă teza de doctorat se invalidează si a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

Art. 46

Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va mai înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:

a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”;

b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”;

c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”.

- SUS -