Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

IOSUD

Art. 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UPB).

Art. 3

(1) Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în UPB a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice şi capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

(2)Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Art. 4

(1) În Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, studiile universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale acreditate.

(2) IOSUD-UPB oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale subordonate.

(3) UPB este persoana juridică ce reprezintă legal IOSUD-UPB, prin Rector.

Art. 5

IOSUD este coordonata de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

- SUS -

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

Art. 6

(1) CSUD este condus de un director, funcţia acestuia fiind asimilată cu funcţia de prorector.

(2) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de UPB pe baza unei metodologii propuse de Rector şi aprobate de Senat.

(3) În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul Universităţii încheie cu persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani. Drepturile şi obligaţiile directorului CSUD, criteriile de evaluare a activităţii acestuia, precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului, anterior expirării duratei pentru care a fost încheiat, sunt prevăzute în contractul de management.

Art. 7

Principale atribuţii ale CSUD sunt următoarele:

a) stabileşte strategia IOSUD-UPB;

b) elaborează regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD-UPB;

c) elaborează şi alte propuneri de reglementări sau măsuri privind studiile universitare de doctorat la UPB;

d) avizeaza  deciziile  privind  înfiinţarea  şi  desfiinţarea  şcolilor  doctorale  din  cadrul IOSUD-UPB;

e) avizează componenţa unei şcoli doctorale nou înfiinţate;

f) stabileşte planul de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată (PPA) în ceea ce priveşte disciplinele la nivel de IOSUD-UPB;

g) întocmeşte statele de funcţii la nivel de IOSUD-UPB;

h) avizeaza comisiile de susţinere publică a tezelor de doctorat;

i) aprobă regulamentele şcolilor doctorale;

j) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Art. 8

(1) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD respectă prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, este propusă de Rectorul Universităţii şi este aprobată de Senatul Universităţii.

(2) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.

Art. 9

CSUD se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.

- SUS -

Şcoala Doctorală

Art. 10

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în IOSUD-UPB numai în cadrul şcolilor doctorale(SD).

(2) O şcoală doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul IOSUD-UPB cu cel puţin trei conducători de doctorat în acelaşi domeniu de doctorat. Fac exceptie scolile doctorale interdisciplinare.

(3) Cel mult o treime dintre conducătorii de doctorat ai unei şcoli doctorale pot proveni de la alte instituţii universitare sau de cercetare din tara sau din străinătate.

(4) Infiinţarea unei şcoli doctorale este propusă de Rectorul UPB, este avizată de CSUD şi este aprobată de Senatul UPB..

(5) Şcoala doctorală este condusă de directorul şcolii doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD). Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament şi este membru de drept al CSD. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului.

(6) Alegerea membrilor CSD şi numirea directorului şcolii doctorale se fac conform HG 681/2011.

(7) CSD se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

(8) Principalele atribuţii ale directorului şcolii doctorale sunt:

a) asigură colaborarea dintre şcoala doctorală şi departamentele sau facultăţile din UPB;

b) răspunde de respectarea legalităţii în organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi din cadrul şcolii doctorale;

c) asigură reprezentarea şcolii doctorale faţă de conducerea IOSUD-UPB;

d) întocmeşte planul de învăţământ pentru programul de pregătire universitară avansată (PPA) şi îl supune avizării CSD, în ceea ce priveşte disciplinele de specialitate;

e) organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de pregătire a doctoranzilor;

f) organizează şi monitorizează desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.

Art. 11

Principalele atribuţii ale consiliului şcolii doctorale sunt:

a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale;

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;

c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi;

d) aprobarea comisiilor de îndrumare;

e) avizarea comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat;

f) avizarea planurilor de învăţământ;

g) asistarea evaluatorilor externi pentru acreditare/reacreditare sau autorizare provizorie a şcolii doctorale;

h) alte atribuţii specifice.

Art. 12

(1) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul acesteia.

(2) Regulamentul şcolii doctorale este elaborat, modificat, actualizat de către CSD, prin consultare cu toţi conducătorii de doctorat membri ai şcolii doctorale respective.

(3) Regulamentul şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective şi se aprobă de către CSUD.

(4) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând cel puţin următoarele aspecte:

a) reglementări referitoare la acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale;

b) structura şi conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPA);

c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere a conflictelor;

d) condiţiile de exmatriculare;

e) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;

f) modalităţile de prevenire şi sancţionare a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, în concordanţă cu prevederile Codului de etică şi deontologie universitară;

g) reglementări referitoare la asigurarea accesului la resursele de cercetare;

h) reglementări privind obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi;

i) indicatori de monitorizare şi evaluare internă a programelor studiilor universitare de doctorat;

j) indicatori de evaluare a activităţii şi progresului studenţilor-doctoranzi.

Art. 13

(1) IOSUD-UPB garantează transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat la nivelul tuturor şcolilor doctorale proprii.

(2) Şcolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD-UPB, vor asigura publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii:

a) regulamentul şcolii doctorale;

b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi;

c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;

d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;

e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat;

f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de studentul-doctorand;

g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;

h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora;

i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat;

j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora;

k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 14 zile înaintea susţinerii acestora.

Art. 14

(1) Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:

a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;

b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.

(2) Şcoala doctorală şi IOSUD-UPB iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi deontologie profesională al Universităţii.

(3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii.

- SUS -

Statutul studentului-doctorand

Art. 15

(1) Calitatea de student-doctorand se dobândeşte prin înmatriculare, în urma promovării unui concurs de admitere la doctorat şi încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea deciziei de exmatriculare. La înmatriculare, studentul-doctorand primeşte de la şcoala doctorală un carnet de student-doctorand, valabil pe durata studiilor.

(2) Calitatea de student-doctorand conferă acestuia dreptul de a fi cazat sau a lua masa în campusul universitar, de a participa la conferinţe cu reduceri sau scutiri de taxe etc.

(3) Studentul-doctorand este înmatriculat la o singură şcoală doctorală.

(4) Pe durata stagiului doctoral, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(5) Evidenţa operativă a studenţilor-doctoranzi ai IOSUD-UPB este organizată la nivelul fiecărei şcoli doctorale.

(6) Întreaga activitate legată de gestiunea activităţii studenţilor-doctoranzi se desfăşoară în şcoala doctorală, de la admitere până la susţinerea publică a tezei.

(7) Etapa susţinerii publice este operaţionată de Biroul pentru studii universitare de doctorat la nivel de UPB.

(8) La nivelul CSUD este organizată centralizat evidenţa studenţilor doctoranzi şi conducătorilor de doctorat din şcolile doctorale ale UPB. În acest scop CSUD solicită şcolilor doctorale informaţiile necesare pentru evidenţa cantitativă şi calitativă.

Art. 16

(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi IOSUD-UPB, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat. Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de către CSUD.

(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie, în trei exemplare originale, cu fiecare student-doctorand în parte şi este semnat de studentul doctorand, conducătorul de doctorat, Directorul SD.

(3) Contractele şi actele adiţionale completate şi semnate se păstrează la şcolile doctorale, în dosarul fiecărui student doctorand. Un exemplar se înmânează studentului-doctorand.

(4) Retragerea din programul de studii universitare de doctorat se face la cererea studentului-doctorand, este comunicată CSD şi operată administrativ prin ordin de exmatriculare semnat de Rectorul UPB.

(5) Condiţiile de exmatriculare sunt precizate prin prezentul regulament.

(6) Un student-doctorand poate fi exmatriculat în următoarele situaţii:

a) dacă studentul-doctorand, care nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, depăşeşte termenul perioadei de graţie;

b) dacă se obţine calificativul „Nesatisfăcător” şi la a doua susţinere publică a tezei de doctorat;

c) dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară de CNATDCU;

d) dacă studentul-doctorand nu a semnat contractul de studii;

e) dacă la sfârşitul anului universitar studentul-doctorand nu a achitat taxele de studiu, în termenele stabilite;

f) dacă studentul-doctorand a fost propus pentru exmatriculare, ca sancţiune pentru fraudă în activitatea profesională sau pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform dispoziţiilor Codului de etică şi deontologie universitară;

g) dacă studentul-doctorand s-a retras de la studii;

h) dacă studentul-doctorand nu a depus cererea de revenire la studii;

i) daca studentul-doctorand nu a susţinut rapoartele de cercetare la termenele prevăzute;

j) la solicitarea conducătorului de doctorat, cu avizul CSD şi aprobarea CSUD, pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul regulament şi contractul de studii doctorale;

k) alte situaţii ce decurg din prezentul Regulament.
(7) Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea conducătorului de doctorat sau a directorului şcolii doctorale, se aprobă de CSUD şi se finalizează prin decizia Rectorului.

(8) Decizia de exmatriculare se comunică studentului-doctorand sau împuternicitului legal al acestuia de către secretariatul Şcolii Doctorale.

(9) Studentul-doctorand exmatriculat prin prevederile Codului de etică şi deontologie universitară nu mai poate da admitere în cadrul IOSUD-UPB.

(10) La data deciziei de exmatriculare, contractul de studii universitare de doctorat în curs îşi încetează valabilitatea.

Art. 17

(1) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand decurg din Legea 1/2011, din HG 681/2011, din prezentul Regulament şi din regulamentul şcolii doctorale în care funcţionează.

(2) Pe parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:

a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;

b) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul UPB atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor legale şi ale prezentului regulament;

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele Universităţii pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;

e) să urmeze cursuri şi seminarii propuse de alte şcoli doctorale;

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD-UPB sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD-UPB;

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;

h) să beneficieze de sprijin instituţional, în limita finanţării alocate studiilor doctorale, pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară sau de iarnă, seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;

i) să fie informat cu privire la curriculum-ul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale;

j) să solicite CSD, pe baza unor motive bine întemeiate, schimbarea conducătorului de doctorat.
(3) Pe parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are următoarele obligaţii:

a) să respecte programul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi îndeplinească obligaţiile din cadrul PPA;

b) să prezinte rapoarte de cercetare conform planului individual de pregătire;

c) să comunice permanent cu conducătorul de doctorat şi şcoala doctorală;

d) să respecte disciplina instituţională.

- SUS -

Statutul conducătorilor de doctorat, drepturi şi obligaţii

Art. 18

(1) Calitatea de conducător de doctorat se dobândeşte conform normelor legale. Pentru a conduce doctorate la UPB, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un raport contractual cu IOSUD-UPB şi să fie membri ai unei şcoli doctorale din IOSUD-UPB.

(2) Conducătorul de doctorat este afiliat la o singură şcoală doctorală, în alte şcoli doctorale putând avea doar cotutelă.

(3) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea 1/2011, din HG 681/2011, din prezentul Regulament şi din regulamentul şcolii doctorale în care funcţionează.

(4) Conducătorii de doctorat au următoarele drepturi:

a) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;

b) dreptul de a propune comisia de îndrumare şi de susţinere publică a tezei de doctorat;

c) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conform cu metodologia specifică a procesului de evaluare;

d) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă;

e) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;

f) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese;

g) dreptul de a solicita CSD, pe baza unor motive bine întemeiate, întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;

h) dreptul de a decide disciplinele de specialitate din cadrul PPA la care studentul-doctorand trebuie să participe.

(5) Conducătorii de doctorat au obligaţia:

a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand;

b) să stabilească temele de cercetare;

c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o realizează;

d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;

e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate;

f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi.

- SUS -

Îndrumarea studenţilor-doctoranzi

Art.19

(1) Pe parcursul studiilor doctorale, fiecare student-doctorand este îndrumat de un conducător de doctorat şi de o comisie de îndrumare.

(2) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi doar în cadrul IOSUD-UPB, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.

(3) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept.

(4) Se recomanda ca numărul de studenţi-doctoranzi finanţaţi de la bugetul de stat ce pot fi conduşi simultan de un conducător de doctorat sa fie intre 2 si 12.

Art.20

(1) Doctoratul poate fi organizat în cotutelă în cazul în care cercetarea are caracter interdisciplinar sau necesită activităţi desfăşurate în mai multe instituţii academice.

(2) Doctoratul în cotutelă se desfăşoară pe baza unui acord/contract de cotutelă încheiat astfel: între conducătorii de doctorat, în cazul în care ambii conducători de doctorat activează la IOSUD-UPB; între IOSUD-UPB şi alte instituţii organizatoare de studii doctorale din ţară sau din străinătate. În acest caz, acordul sau contractul de cotutelă este avizat de conducătorul de doctorat şi de directorul şcolii doctorale implicate şi este aprobat de CSUD. Acordul/contractul de cotutelă este păstrat în dosarul studentului-doctorand.

(3) Acordurile sau contractele de cotutelă sunt în concordanţă cu legislaţia specifică şi trebuie să precizeze explicit:

a) responsabilităţile ştiinţifice şi financiare ale părţilor;

b) responsabilităţile legate de susţinerea oficială a tezei.

- SUS -

Schimbarea conducătorului de doctorat

Art.21

(1) CSD decide schimbarea conducătorului de doctorat în următoarele condiţii:

a) conducătorul de doctorat se pensionează şi nu doreşte sa continue activitatea de conducere de doctorat;

b) la cererea conducătorului de doctorat, motivată de imposibilitatea de a continua activitatea de îndrumare a studentului-doctorand;

c) la cererea directorului şcolii doctorale, în situaţia constatării indisponibilităţii conducătorului de doctorat;

d) la cererea motivată a studentului-doctorand, pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand;

e) la cererea comună a studentului doctorand şi a conducătorului de doctorat.

(2) Noul conducător de doctorat poate fi propus de CSD sau de studentul doctorand.

(3) Schimbarea conducătorului de doctorat este aprobată de către directorul CSUD, numai cu acordul scris al noului conducător de doctorat şi al studentului-doctorand.

- SUS -