Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 14.

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în cadrul UPB numai prin Şcolile doctorale.

(2) Şcolile doctorale din UPB funcţionează în cadrul general stabilit prin dispoziţiile legislative în vigoare, respectând acest Regulament, conform unui Regulament propriu fiecărei Şcoli doctorale.

(3) Regulamentul Şcolii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul Şcolii doctorale.

(4) Regulamentul Şcolii doctorale este elaborat de către Consiliul Şcolii doctorale.

Art. 15.

(1) La nivelul UPB funcţionează Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

(2) CSUD funcţionează în cadrul general stabilit prin dispoziţiile legislative în vigoare, respectând acest Regulament.

(3) CSUD completează prezentul Regulament cu prevederi specifice organizării proprii, alegerii sau numirii membrilor Consiliului, organizării concursului public pentru numirea Directorului CSUD precum şi prevederi privind organizarea Şcolilor doctorale din cadrul UPB.

Art. 16.

Ciclul de studii universitare de doctorat are două componente:

a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de un semestru ( 3 luni).

b) Programul individual de cercetare ştiinţifică, cu durata de cinci semestre. 

Art. 17.

Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat sunt obligatorii.

Art. 18. 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ care conţine una sau mai multe discipline şi este elaborat de conducătorul de doctorat, avizat de Consiliul Şcolii doctorale şi aprobat de CSUD.

Art. 19.

(1) Planul de învăţământ al Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să asigure acumularea a 30 de credite de studiu transferabile (cst).

(2) Acest plan de învăţământ este propus de conducătorul de doctorat şi aprobat de Consiliul Şcolii doctorale.

(3) Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pot fi susţinute în următoarele variante:

a) studiu individual coordonat de conducătorul de doctorat;

b) studii în Şcoală doctorală, la propunerea conducătorului de doctorat;

c) încadrarea în programele de studii universitare şi postuniversitare din UPB, la propunerea conducătorului de doctorat.

(4) Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare, sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat, sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate; echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul Şcolii doctorale.

Art. 20. 

(1) Evaluarea studenţilor-doctoranzi la disciplinele din Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se face prin acordarea de calificative care vor fi consemnate în file de catalog.

(2) Calificativele care pot fi atribuite sunt „foarte bine”, „bine” sau „satisfăcător”.

(3) Disciplina se consideră promovată dacă studentul-doctorand obţine unul din calificativele „foarte bine” sau „bine”.

(4) În cazul obţinerii calificativului „satisfăcător”, studentul-doctorand trebuie să repete evaluarea în termen de 30 de zile.

(5) Filele de catalog se păstrează la secretariatele Şcolilor doctorale unde sunt înmatriculaţi studenţii-doctoranzi.

(6) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se finalizează cu o Evaluare globală a studentului-doctorand care să ateste dobândirea competenţelor avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat şi care se concretizează printr-un calificativ (identic, de regulă, cu calificativul majoritar obţinut la evaluările disciplinelor din planul de învăţământ).

Art. 21. 

Pe parcursul etapei de pregătire universitară avansată, studentuldoctorand elaborează sub coordonarea conducătorului de doctorat programul pe baza căruia se desfăşoară cea de-a doua componentă a ciclului de studii de doctorat.

Art. 22. 

În cazul în care, din diverse motive, studentul-doctorand nu trece la etapa Programului individual de cercetare ştiinţifică, acesta primeşte un Certificat de absolvire a Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate conform Anexei 6 care face parte integrantă din acest Regulament.

Art. 23. 

(1) Programul individual de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.

(2) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării Programului individual de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.

Art. 24. 

(1) Studentul-doctorand prezintă câte un Raport de activitate ştiinţifică o dată la 6 luni care să demonstreze progresul Programului său individual de cercetare.

(2) Prezentarea Rapoartelor semestriale de activitate ştiinţifică se face în cadrul Şcolii doctorale, în faţa conducătorului de doctorat, a comisiei de îndrumare şi altor membri ai Şcolii doctorale invitaţi de către conducătorul de doctorat.

(3) Pe durata programului de doctorat – de regulă 3 ani – studentul-doctorand va susţine 5 astfel de Rapoarte de activitate.

(4) Pentru fiecare Raport de activitate ştiinţifică studentul-doctorand acumulează câte 30 cst.

(5) Rezultatele evaluărilor Rapoartelor de activitate ştiinţifică se consemnează în file de catalog care se păstrează la secretariatele Şcolilor doctorale unde sunt înmatriculaţi studenţii-doctoranzi.

Art. 25.

(1) Pe parcursul derulării Programului individual de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand, sub coordonarea conducătorului de doctorat, trebuie să elaboreze mai multe lucrări ştiinţifice care abordează subiecte aferente temei Tezei de doctorat şi să publice aceste lucrări în reviste şi/sau volume ale unor conferinţe cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale şi/sau să le includă în brevete de invenţie.

(2) În vederea obţinerii calificativelor care pot fi atribuite Tezei de doctorat, numărul minim de lucrări ştiinţifice publicate va fi: 7 pentru „excelent”, 4 pentru „foarte bine”, 3 pentru „bine”.

(3) Conform hotărârii Senatului UPB, studentul-doctorand va publica cel puţin un articol în Buletinul Ştiinţific al UPB.

Art. 26. 

Pe parcursul derulării Programului individual de cercetare ştiinţifică, titlul Tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.

Art. 27. 

(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul Şcolii doctorale poate decide schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand (de pildă în cazul în care conducătorul de doctorat este indisponibil mai mult de un an).

(2) Consiliul Şcolii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.

(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul Şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat.

Art. 28. 

În timpul Programului individual de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand poate solicita schimbarea temei Tezei de doctorat, cu condiţia elaborării unui nou program pentru desfăşurarea acestei a doua componente a ciclului de studii de doctorat.