Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 PRINCIPII GENERALE

Art. 1

(1) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) defineşte principiile şi regulile care stau la baza funcţionării acestui ciclu de învăţământ, în baza Legii educaţiei naţionale şi a actelor normative care completează dispoziţiile acestei legi.

(2) Regulamentul a fost aprobat de Senatul Universităţii şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2011/2012.

(3) Regulamentul conţine principiile generale, organizarea studiilor de doctorat, drepturile şi îndatoririle studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat, condiţiile privind elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat precum şi pentru conferirea titlului de doctor.

Art. 2. 

Persoana care a fost admisă la studiile universitare de doctorat are calitatea de student-doctorand pe toată durata ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 3

Domeniile fundamentale de doctorat şi domeniile de doctorat pentru care se organizează studiile universitare de doctorat în UPB sunt prezentate în Anexa 1 care face parte integrantă din acest Regulament.

Art. 4. 

Admiterea studenţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs de admitere organizat de către fiecare Şcoală doctorală pentru domeniile de doctorat pe care le oferă şi în conformitate cu „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat” aprobată de Senatul UPB pentru fiecare an universitar.

Art. 5. 

(1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă.

(2) În UPB se organizează numai doctorat ştiinţific.

(3) În UPB doctoratul se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

(4) Studiile universitare de doctorat finanţate de la bugetul statului sunt gratuite pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care se respectă un plan de învăţământ şi reglementări specifice de parcurgere a procesului de învăţământ.

(5) UPB poate iniţia şi dezvolta programe de studii universitare de doctorat, la olicitarea instituţiilor publice sau a altor factori interesaţi, cu asigurarea finanţării corespunzătoare de către aceştia şi cu respectarea procedurilor de acreditare a programelor de studii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 6. 

(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS) alocă anual, pentru finanţarea doctoratului în forma de învăţământ cu frecvenţă, un număr de granturi doctorale.

(2) Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă se stabileşte de către Senatul UPB.

(3) Cuantumul taxelor pentru doctoratul cu taxă se stabileşte de către Senatul UPB cu cel puţin două luni înaintea începerii anului universitar.

Art. 7.

(1) Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată minimă de 3 ani.

(2) În situaţii speciale, durata ciclului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu până la 2 ani, la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.

(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, iar durata studiilor se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

(4) În cazul doctoratului organizat în regim de finanţare prin granturi doctorale, perioada de prelungire a ciclului de studii universitare de doctorat poate primi o extensie a finanţării în condiţiile stabilite.

Art. 8. 

 (1) La începutul primului an universitar în cadrul studiilor de doctorat (în primele 30 zile), candidatul admis la doctorat, indiferent de regimul de studii, cu sau fără taxă, este obligat să completeze şi să semneze Contractul de studii universitare de doctorat.

(2) Contractul de studii se poate modifica pe parcursul derulării studiilor universitare de doctorat, în situaţii excepţionale, prin Act adiţional.

(3) În Contractul de studii se înscriu drepturile şi obligaţiile studenţilordoctoranzi, ale conducătorilor de doctorat şi ale UPB.

(4) Studentul-doctorand care nu semnează Contractul de studii în perioada programată îşi pierde statutul de student-doctorand.

(5) Studentul-doctorand care primeşte o bursă de doctorat din alte fonduri este obligat să semneze în aceeaşi perioadă şi un act suplimentar denumit Convenţie (Contract de bursa doctorală).

Art. 9. Studiile universitare de doctorat se realizează în Şcolile doctorale sub îndrumarea unui conducător de doctorat, cu sprijinul Comisiei de îndrumare care este parte a echipei de cercetare a conducătorului de doctorat.

Art. 10.

(1) În cazul unui doctorat care presupune studii interdisciplinare, îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de doctorat, „în cotutelă”.

(2) Unul dintre cei doi conducători de doctorat este din UPB, iar celălalt din instituţii care formează cu UPB consorţii sau din alte Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD).

(3) În cazul unei cotutele, se încheie un Acord de cotutelă după modelul din Anexa 3 care face parte integrantă din acest Regulament.

Art. 11. 

(1) Se pot organiza studii universitare de doctorat în cotutelă internaţională, caz în care se încheie un Acord de cotutelă internaţională.

(2) În acord se prevăd condiţiile, inclusiv cele care vizează finanţarea, etapele desfăşurării doctoratului între cele două instituţii implicate şi se stipulează recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.

(3) Instituţia care înmatriculează iniţial studentul-doctorand are rolul principal, iar cea de a doua are rolul de cotutelă.

Art. 12.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei Teze de doctorat.

Art. 13.

Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.